Skolsäkerhet

Utbildning

Praktisk och teoretisk utbildning

Utbildningen erbjuder vi live på plats med gällande restriktioner för tidpunkten, eller live via Teams/Google meet eller liknande, på det viset kan deltagarna alltid ställa frågor och få svar direkt kring den egna verksamheten.

Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning till detta är svenska samhällets syn på att skolan ska vara en öppen och välkomnande miljö där att barnen som går i skolan ska trivas och inte uppleva sig instängda. Det som missats i detta är att en skola mycket väl kan vara både öppen, välkomnande och utformad på ett sånt sätt att barnen inte upplever sig instängda utan att för den skull vara öppen för vem som helst. Det handlar om att bygga skolan på ett säkert och bra sätt, att ha anpassade och väl fungerande rutiner, viss utrustning och personella tjänster och om att bedriva verksamheten på ett sätt som skapar en trygg och säker miljö där lärare kan lära ut och elever kan lära in.

SSK Säkerhetsakademien erbjuder tre olika delar inom skolsäkerhetsarbetet:

 • förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riskinventering etc)
 • agerande i situationer (handlingsplaner)
 • taktisk kommunikation (LRF, lågaffektivt bemötande, verbal Judo)
 • krispsykologi (krisreaktioner)
 • enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
 • juridik (nödvärnsrätten, nödrätten)


Utbildningen ges under en heldag och följer den bindande föreskrift som avser ”Våld och Hot i arbetsmiljön – AFS 1993:2” vilken gäller alla arbetsplatser, all personal och på en skola även elever från 6 års ålder.

 • Säkerhetsinventering (genomgång av befintliga rutiner, lokaler, utrustning, personella tjänster)
 • Riskinventering i form av enkätundersökning, intervjuer och samtal med lärare, elever, föräldrar och personal
 • Riskanalys (sammanställning av allt insamlat material och analys av detta)
 • Framtagande och anpassning av riktlinjer, handlingsplaner, efterarbete etc
 • Utbildning av lärare, elever och personal
 • Utbildning/information till föräldrar
 • Implementering av säkerheten på arbetsplatsen genom handledning och stöd
 • Övning av hanterandet av olika typer av incidenter för lärare, elever och personal
 • Uppföljning av vidtagna åtgärder


Detta skolsäkerhetsarbete syftar till att öka säkerheten och tryggheten på skolan genom att göra ett fullständigt omtag kring skolans arbetsmiljö. Åtgärden följer följande struktur:

       Utred – Analysera – Åtgärda – Följ upp – Utvärdera

Denna struktur innebär att man följer ett forskningsbaserat arbetssätt vilket vanligen leder till en stor förändring på den arbetsplats som väljer att använda sig av det.

Utbildningen ges i samarbete med FOLKUNIVERSITETET I UPPSALA och innehåller:

 • Systematiskt säkerhetsarbete – SSA (att arbeta systematiskt med säkerheten inom skolan)
 • Riskinventering och riskanalys (genomförande av praktisk och användbar modell)
 • Förebyggande åtgärder (rutiner, utrustning, personella tjänster)
 • Skapande av handlingsplaner och policys (användbara och utvärderade handlingsplaner)
 • Hot och våld (förebyggande åtgärder, hanterande av situationer och efterarbete)
 • Taktisk kommunikation (vetenskapligt baserad modell som leder till Frivillig samverkan)
 • Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, AFS 1993:2 etc)
 • Implementering av säkerheten (modell för implementering av säkerhetsarbetet)
 • Självskydd och kontrollteknik (enkelt och forskningsbaserat system som ger bästa effekt i kombination med lägsta skaderisk)
 • Pågående Dödligt Våld – PDV (agerande och efterarbete)
 • Samordning (samordna kontakter mellan polis, socialtjänst, näringsliv, föräldrar, fritidsgårdar, ideella föreningar etc)
 • Handledning på den egna arbetsplatsen
 • Råd och stöd under 12 månader efter genomgången utbildning
 • Boken ”Skolsäkerhet – En handbok”, Stafbom, (Columbus förlag 2020)
 • Boken ”Hot- och våldshantering i praktiken”, Stafbom (Columbus förlag 2019)
 • Boken ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA”, Stafbom (Columbus förlag 2018)


Utbildningen pågår under tre månader, fördelat på 3 + 2 dagar samt ett avslutande möte med kompetenskontroll. Mellan dessa möten tillkommer självstudier och praktiska övningar vilket innebär att man genomför hemuppgifter på den skola man är anställd. Vi arbetar t ex med att göra riskinventering, riskanalys, skapa handlingsplaner och att implementera dessa.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är speciellt lämpad för dig som arbetar inom skolan och som vill lära dig hur man arbetar med brottspreventivt arbete på Sveriges mest brottsutsatta arbetsplats – skolan, för att därmed öka säkerheten och tryggheten inom skolan och på sikt även få en sänkning av brottsligheten i samhället.

Utbildningen innehåller:

De verktyg du kommer få lära dig att använda är enkla och konkreta och ger ett mycket bra resultat. De är baserade på mångårig erfarenhet, vetenskaplig forskning och aktuell lagstiftning.

Inspelad utbildning

Inspelad utbildning inom Skolsäkerhet

Nu kan du köpa vår inspelade utbildning inom Skolsäkerhet till din arbetsgrupp eller till dig själv.

Smakprov ur Skolsäkerhet - Inspelad utbildning

Skolsäkerhet

inspelat
495 kr /person ex. moms
 •  

Observera att utbildningen är personlig, att priset är per person och att utbildningen och intyget skickas ut till din individuella e-mailadress.

PDV-Utbildning

PDV - Pågående Dödligt Våld

Hantera och agera i hotfulla situationer

Begreppet PDV-Pågående dödligt våld har på senare tid blivit aktualiserat efter de attacker som sker runt om i Sverige och i övriga världen. Gemensamt för dessa attacker är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats t.ex skola, kontor eller allmän plats, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt. Dessa händelser upplevs som väldigt skrämmande och är ofta över inom 15 minuter vilket gör att Polis och räddningstjänst ofta inte hinner fram innan allt redan är över. De personer som befinner sig på platsen när situationen uppstår behöver därför hantera förloppet själva innan hjälp anländer.

Utbildningen är förankrad i forskning och anpassad till svenska förhållanden och efter genomförd utbildning ska deltagarna äga en ökad förståelse och förmåga till att hantera dessa situationer så att man kan minimera skador och öka chansen att klara sig. Med en bra mix av teori och praktiska och realistiska övningar där man kommer så nära ett verkligt scenario som möjligt blir deltagarna mentalt ”vaccinerade” och förberedda för en liknande händelse. Säkerhetsakademien har sedan 1989 utbildat både privata arbetsgivare, kommuner och Landsting i hur man hanterar hotfulla och våldsamma situationer med väldigt lyckade resultat.

Intresseanmälan

Just nu

Vi utökar utbildningssidan

Håll utkik efter höstens nya utbildningar! Diplomerad Operativ Säkerhetschef Skyddsvaktsutbildning Väktarutbildning

Vårens skolsäkerhets-utbildningar

Passa på att boka in vårens skolsäkerhetsutbildningar, just nu till specialpris, kontakta bjorn@ssk.se för att ta del av erbjudandet.

Hansi Stafbom tilldelades, 20240227, stipendium från Läromedelsförfattarna för boken SKOLSÄKERHET. Boken används som kurslitteratur inom högskolor och universitet.