Utbildning

Utbildning och konsultuppdrag

Utbildningar inom hot och våld, rånsäkerhet, taktisk kommunikation, verbal Judo, brottsprevention, våldsbejakande extremism, självförsvar, självskydd och kontrollteknik som ger deltagarna konkreta verktyg för att förebygga, hantera och efterarbeta tillbud och incidenter på sin arbetsplats. Utbildningarna är konkreta, realistiska, riktas till arbetsplatsens behov och innehåller upplevelsebaserade inslag.

Inom Säkerhetsakademien genomför vi också konsultuppdrag i form av t ex säkerhetsinventeringar, riskinventeringar, riskanalyser, skriver säkerhetspolicys, upprättar handlingsplaner, ger råd och stöd vid säkerhetsarbetet, vid tillbud och incidenter, handleder personal inom KOBTIVA, bistår med rådgivning vid byggnation av lokaler, skriver böcker mm.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön - AFS 1993:2​

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld.

Riskförebyggande åtgärder

2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet
samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.

Bestämmelser om anlitande av minderåriga till arbete där våldsrisker kan förekomma finns i
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1990:19) med föreskrifter om anlitande av minderåriga i arbetslivet.

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt
förebyggs.

Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

5 § Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna
få särskilt stöd och handledning.

6 § Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så
långt som det är möjligt förebyggs.

7 § Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.

Arbetsgivaren skall se till att

  • det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten
  • det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall vidtas när larm utlösts
  • övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet
  • larmutrustning underhålls och kontrolleras
  • det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs.

 

8 § Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som
ensamarbete.

9 § Värdetransporter skall organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande
säkerhet.

Uppföljande åtgärder m.m.

10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

11 § Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att
förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner
för detta.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1993. Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 19831) beträffande våldsrisker i arbetsmiljön.