Skyddat boende

Tjänst

Att bo i ett skyddat boende inom Säkerhetsakademien är lite annorlunda än vad det vanligtvis är. I många andra skyddade boenden blir den utsatte inlåst och skyddet består endast av ett hyfsat starkt skalskydd och väldigt strikta begräsningar avseende internet, telefon och all annan kontakt med yttervärlden. Den utsatte blir med andra ord oftast inlåst med tuffare restriktioner än vad man har i ett fängelse. Det anser vi är fel på väldigt många sätt.

De som bor hos oss blir inte inlåsta utan får ett så normalt liv som möjligt eftersom vår personal är utbildade och vana vid att arbeta med personsäkerhet och att skydda hotade personer sedan många år. Det innebär också att vi följer med och skyddar våra klienter även då de vistas utanför boendet, när de t ex vill träna, gå på bio, träffa en vän, handla etc.

Vi anser också att det är viktigt att skyddspersonerna på sikt kan leva ett så normalt liv som möjligt med en balanserad säkerhetsnivå och därför genomför vi en omfattande gärningspersonsanalys där vi kartlägger och analyserar gärningspersonen och hotbilden ordentligt. Materialet som vi använder för att göra kartläggningen och analysen används regelbundet av polismyndigheter och säkerhetstjänster både i Sverige och utomlands och ger en bra bild av den verkliga risknivån. När skyddsbehovet upphört kan vi garantera att klienterna får egen bostad, arbete/praktik eller utbildning. Vi har boenden och individuella lösningar över hela landet.

Sedan början av 2019 har vi kompletterat verksamheten med Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA, en evidensbaserad metod som vann det internationella kvalitetspriset ”Quality innovation of the year 2013” p g a sitt mycket goda resultat.

Syftet med införandet av KOBTIVA är att vi vill öka möjligheten för klienterna att få ett mycket bra liv efter vistelsen hos oss. KOBTIVA innebär att man tränar på positiva tankemönster och positiva beteenden och ökar sin förmåga att nå sina egna uppsatta mål. Metoden innehåller Motiverande Intervju (MI), beteendeanalys, konkreta formella K-B-träningspass, kontinuerlig träning av funna problemområden (som vi istället benämner träningsområden) under all vaken tid, Salutogent arbetssätt, den Sokratiska metoden, vidmakthållandeplan och vi följer klienterna i upp till 5 år efter genomgången träning (utan kostnad för uppdragsgivaren) för att utvärdera KOBTIVA. Se mer om KOBTIVA på www.kobtiva.se.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla personer som riskerar att utsättas för hot och våld och som därför behöver bo i ett skyddat boende. Vi kan hantera alla typer av hotbilder och har vana av att arbeta med relations-, heders-, kultur-, religions-, kriminalitets- och hatbrottsrelaterade hotbilder och vi har omkring 150 års samlad erfarenhet av att arbeta med detta på olika sätt.

Ibland är det hela familjer, ibland är det mamma och barn och ibland är det enskilda personer (oftast kvinnor men även män) som behöver skyddas av olika anledningar. Vanligen beror det på att man utsatts för hot och våld men ibland kan det också bero på att man ska vittna i en rättegång och riskerar att utsättas för övergrepp i rättssak. Vid dessa tillfällen följer vi också med till rättegången och skyddar klienten där och till och från rättegången som kan ske via skyddad länk.

Vi har ingen åldersgräns för barn som följer med sin mamma.

Vi kan även genomföra SARA, FREDA och PATRIARK om UG så önskar.

Intresseanmälan