Böcker

Hot- och våldshantering i praktiken

Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera olika typer av yrkesgrupper. Speciellt hög är risken inom Polisen, vården (främst inom psykiatrin, akutvården och omsorgen), olika mynigheter (socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan etc), handeln och inom skolan (om man räknar med eleverna vilket man självklart ska göra). Denna bok vänder sig till verksamhetens viktigaste resurs, personalen, och till dem som ansvarar för verksamhetens säkerhetsarbete.

Steg för steg redogör författaren för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld. Åtgärder för hur arbetsplatsens säkerhet bäst utformas och hur personalen kan, bör och ska förbereda sig inför eventuellt hotfulla och våldsamma situationer beskrivs utförligt och lättillgängligt.

Kapitlet om akut krisstöd, krisbearbetning och eftervård ger råd om hur drabbade personal bäst bemöts för att hjälpas tillbaka till känslomässig balans och en normal arbetssituation.

Allt material i boken stöds av forskning, lagstiftning, praxis och/eller gedigen erfarenhet.

Boken vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats. Här ges många konkreta råd och tips som kan användas i det dagliga säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Pris: 199 kr/st

Några omdömen

Boken (Hot- och våldshantering i praktiken, SSK anm.) är skriven med ett personligt tilltal och en stor mängd exempel från författarens stora erfarenhetsbas. Hansi Stafboms bakgrund ger tyngd åt de råd och rekommendationer som texten för fram.

Texten, som är väldisponerad och välskriven, illustreras av ett flertal bilder och fotografier i färg. Lätt för läsaren att ta till sig. Boken är skriven i syfte att ge praktiska verktyg för olika arbetsplatser att hantera hot och våld. Dessa värdefulla verktyg lyckas även författaren förmedla.

Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa.

KOBTIVA - Kognitiv- och beteendeträning i vardagen

Den här boken presenterar den nya ”behandlingsmetoden” Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, KOBTIVA, en evidensbaserad, prisbelönt* och brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Hittills har behandlare kunnat tillägna sig metoden genom att delta i de kurser Hansi Stafbom håller i, men från och med nu är introduktionen tillgänglig för alla med hjälp av boken KOBTIVA, Kognitiv- och beteendeträning i vardagen. Teori varvas med illustrativa exempel ur verkligheten.

Metoden KOBTIVA har sitt ursprung i KBT, men med den stora skillnaden att det inte handlar om terapi utan träning. De ung- domar som är ”på glid” och har sociala problem är oftast inte sjuka utan har inlärda problem som kriminalitet, bristfällig skolgång, utåtagerande beteende och relationsproblem.

Denna förändring, från terapi till träning, innebär att man arbetar inom en helt annan juridisk ram, att ungdomarna slipper sjukdomsstämpeln, att metoden är tillgänglig för andra än bara en viss typ av akademiker och slutligen att det går mycket fortare att lära sig metoden.

Träningen sker med fördel i vardagssituationer varför tiden för behandling/träning mångfaldigas jämfört med traditionell terapi som vanligen sker en eller ett par timmar i veckan. KOBTIVA har visat sig vara en mycket effektiv metod. De allra flesta ungdomarna, cirka 80 procent, har fått ett bättre liv efter genomgången träning.

Hansi Stafbom är utbildad inom brottsprevention, kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger – tecken och symtom. Hansi är även diplomerad säkerhetschef, instruktör inom taktisk kommunikation och hot- och våldshantering. Åren1999–2014 drev Hansi tre HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem.

I arbetet med den nya metoden KOBTIVA har Linda Nicolaisen, beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete med främst suicidala ungdomar, medverkat liksom personal som arbetat inom SSK Hoppet och ungdomar som placerats där.

Även Anders Engquist: fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bland annat Att växa som vuxen och Normalt, Nervöst, Neurotiskt? har medverkat i skapande av metoden KOBTIVA.

* KOBTIVA vann utmärkelsen Quallity Innovation of the year 2013.

Bokfakta

Titel: KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen. En metod för dem som arbetar med ungdomar som har sociala problem.

Författare: Hansi Stafbom

Omfång: 150 sidor

Utförande: Svart/vit illustrerad bok i mjukband

Förlag: Columbus Förlag

ISBN: 9789185617265

Utkom i november 2015.

Pris: 199 kr/st

Skolsäkerhet - en handbok

Skolor i Sverige ligger långt, nästan hopplöst långt efter anda arbetsplatser när det gäller säkerhetsarbetet. En arbetsplats med samma frekvens av hot, våld, sexuella trakasserier, skadegörelse, mobbning, stölder och andra tråkigheter skulle inte få fortsätta sin verksamhet. Högsta ansvariga chef eller skyddsombudet skulle vara tvungen att stänga den omgående. Men eftersom det ”bara” är våra barn som utsätts, låter man det uppenbarligen fortgå.

Detta bistra konstaterande är utgångspunkten för Hansi Stafboms bok Skolsäkerhet – en handbok. Syftet är att höja kunskapsnivån hos all personal och hos barnen om vikten att följa skolans trivselregler och även om vad som faktiskt ska polisanmälas – allt för att få en trygg skola med arbetsro för alla.

Författaren, expert på säkerhetsfrågor på olika slags arbetsplatser, ger metodiskt verktyg för att få ordning på ibland ganska kaotiska situationer med hög stressnivå. Har personalen bara nödvändig kunskap och finns det bara rutiner, utrustning och personer med tydligt ansvar för säkerheten på skolan, klaras incidenter, brott och konflikter av mycket lättare.

Skolsäkerhet – en handbok berättar om hur man kan arbeta för att höja säkerheten och därmed trivseln och skolresultat.

Författaren Hansi Stafbom har runt 30 års erfarenhet av säkerhets- och brottsförebyggande arbete. Han har även drivit HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem. Med utbildning i bland annat kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger – tecken och symptom och brottsförebyggande arbete samt tre böcker bakom sig, har han höjt både kunskaps- och metvetandenivån hos chefer och anställda på många slags arbetsplatser. Med Skolsäkerhet – en handbok fokuseras vår största arbetsplats och på allas våra barn.

skolsakerhet-en-handbok-framsida

Pris: 199 kr/st

Några omdömen

Fick äntligen tillfälle att läsa igenom Hansi Stafboms nya bok om skolsäkerhet! Det är en kanonbra bok med många konkreta, handfasta och självklara råd för att öka säkerheten på skolor.

Boken borde vara obligatorisk läsning för alla administratörer på våra skolor, men varför inte också för alla föräldrar med barn i skolan, som kan få insikt av vad vi kan förvänta oss av skolan.

Visste ni till exempel att som arbetsplats är skolan enl. lag bunden att följa föreskrifter om "Våld och hot i arbetsmiljön"? Det innebär att man MÅSTE ha handlingsplaner för hot och våld på skolan OCH öva på att genomföra dessa planer. Detta kan vi föräldrar förvänta oss av skolan!

Efter 30 år i yrkesverksam tjänst inom hot våld, och behandling och planering för att förhindra hot och våld är Hansi unikt kvalificerad att berätta om detta ämne.

Boken är lättläst och baseras på modern och aktuell forskning med referenser till relevant litteratur, såklart kombinerad med Hansis erfarenhet.

Boken sammanfattar grundläggande lagar och regler och innehåller illustrativa och upplysande exempel från verkliga situationer, samt checklistor och mallar för riskinventeringar och praktiska tips och råd i krissituationer.

Alla ni som har en relation till skolan, Läs boken!

Rånsäkerhet

Under revidering. Klar 2022.

ransakerhet-framsida

Pris: ? kr/st

Beställning

Betala direkt med Swish
Ange företag eller person i meddelandefältet
Skanna QR kod eller ange swish nummer
OBS! 199 kr/bok
Swish nummer:

1232944247

Swish QR

Eller ange faktureringsuppgifter