Om oss

Företagspresentation

SSK Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar, övningar och konsultuppdrag för företag, myndigheter, landsting, regioner, organisationer, förvaltningar och privatpersoner inom området ”Personlig säkerhet – Hot och våld”.

över

30
år i branschen

Utbildningarna och övningarna har bl a omfattat:

Konsultuppdragen har omfattat:

De övningar vi genomför är verklighetsnära, realistiska, konkreta och innebär att deltagarna får uppleva riskfyllda situationer på ett kontrollerat sätt. Genom att öva på att hantera svåra och/eller farliga situationer får man en mental vaccination mot dessa händelser och de deltagare som efter övningen utsatts för hot, våld, rån eller andra traumatiska händelser har mått betydligt bättre än de som inte övat på detta. De har även ökat sin förmåga att följa den intränade handlingsplanen. Övningarnas upplägg och utförande stöds av den senaste traumaforskningen.

över

1

privatpersoner

utbildat över

1

personer

1989
Personlig säkerhet – Hot och våld
1989
1999
Startade behandlingshemmet SSK Hoppet
Mellan 1999 och 2014 drev vi tre mindre HVB för ungdomar med olika typer av sociala problem som kriminalitet, självskadebeteende, skolk, utagerande beteende etc. Många av ungdomarna hade även olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer.Syftet med att starta dessa HVB var för att vi ville skapa en brottspreventiv metod som hade hög möjlighet att ge ett bra resultat, så under de 15 år vi hade verksamheten bedrev vi kliniska studier och mätte och analyserade ALLT vi gjorde.2013 lämnade vi in allt material till en internationell kvalitetstävling, ”Quality innovation of the year”, för att få materialet utvärderat av helt utomstående personer och vi vann tävlingen! Anledningen till vinsten var att vi hade nått ett så fantastiskt bra behandlingsresultat (ca 96% i lösta problemområden) och för att vi även avmedicinerat ca 50% av de ungdomar som kom till oss och medicinerade mot ADHD eftersom de hade en felaktig diagnos. Quality Innovation Award
1999
2010
Skyddat boende
Sedan 2010 har vi även erbjudit skyddat boende till hotade och/eller våldsutsatta personer. På dessa boenden har vi krisstöds-, personsäkerhets- och personskyddsutbildad personal vilket innebär att de även har till uppgift att skydda klienterna utanför boendet, när de t ex går och tränar, handlar, på bio eller om de träffar vänner. All vistelse utanför skyddsboendet föregås av en riskbedömning för att undvika incidenter. Vi kan hantera alla typer av hot (relations- heders-, hatbrotts- eller gängrelaterade hotbilder) och alla nivåer av hot. Vi kan även ta emot personer som vill hoppa av från kriminalitet och leva ett liv utan kriminalitet. De ingår då i vårt ”Avhopparprogram” som innebär att de får Kognitiv- och beteendeträning för att skapa positiva, funktionella och lagliga tankemönster och beteenden där ”normalitet” är en viktig del i insatsen. Vi arbetar även intensivt med de friskhetsfaktorer som behöver finnas i alla människors liv.
2010
2017
Intensiv förstärkt öppenvård
2017 startade vi även en avdelning för ”Intensiv Förstärkt Öppenvård” där vi hjälper barn och ungdomar och deras familjer för att undvika att barnen hamnar i kriminalitet eller att de blir bortplacerade i andra typer av boenden som t ex HVB. Vi arbetar då i familjens eget hem och vi arbetar med hela familjen för att förbättra kommunikationen och relationerna mellan familjemedlemmarna. Vi ökar även föräldrarnas förmåga att stötta och hjälpa barnen till en bra utveckling och vi ökar barnens förmåga att hantera sina egna svårigheter. De som arbetar inom denna avdelning kommer från barn- och ungdomspsykiatrin där de under många år har arbetat inom en specialistenhet med just denna målgrupp.
2017
2020
Familjearbete
2020 omarbetade vi detta arbete och ändrade namnet till ”Familjearbete” då det bättre speglar den insats vi gör eftersom vi alltid arbetar med att skapa funktionella tankemönster och beteenden, att det alltid handlar om pedagogik istället för terapi och att vi arbetar med hela familjen. Insatsen följer den senaste forskningen inom beteendevetenskapen och baseras på en mycket omfattande empiri.
2020

SSK Säkerhetsakademien är medlem i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

Säkerhetsakademiens logotyp och ledord

Den blå symbolen har sin bas i en fornnordisk symbol vilken sedan, när Sverige blev kristet, fick innebörden Tro, Hopp och Kärlek.

SSK Seriositet Säkerhet Kvalitet

SSK står för våra 3 ledord: Seriositet, Säkerhet och Kvalitet, vilka symboliseras genom de 3 delarna i den blå symbolen.

SSK verksamhet har sedan 1999 bestått av 3 avdelningar som idag är AKADEMIEN, FAMILJEARBETE och SKYDDAT BOENDE.

Metoden KOBTIVA, som också har en egen logotype med egen innebörd, relateras också till ”Huvudloggan” och de 3 perioder som vi alltid arbetar med: Kartläggnings- och analysperiod, Träningsperiod och Utslussperiod.

I alla delar där SSK arbetar med att hjälpa människor som har psykosociala problem har vi alltid arbetat med 3 s.k. ”friskhetsfaktorer”: Fungerande dagsysselsättning, intressant och givande fritidssysselsättning och ett bra nätverk.

Under senare år har SSK´s självförsvarssystem, som var den första ”produkten” som vi hade, fått namnet S.O.G., vilket innehåller 3 bokstäver som också symboliseras av de 3 delarna i loggan.

Den mörkblå fyrkanten symboliserar klienten som är det centrala inom KOBTIVA. Syftet med verksamheten är att hjälpa klienten och allt som finns inom verksamheten utgår från tanken på att hjälpa klienten.

Den vita ramen runt klienten symboliserar de skyddsfaktorer som bör omgärda en människas liv. Dessa skyddsfaktorer är: Fungerande dagsysselsättning (skola, arbete eller lärlingsplats/praktik), intressant och givande fritidssysselsättning samt goda relationer till de närmaste (familj, vänner och bekanta). Alla tre delarna behövs för att få en utvecklande och bra tillvaro.

Den ljusblå ramen som omringar allt symboliserar de metoder och teorier som finns inom KOBTIVA som t ex motiverande intervju, riktade interventioner, KBT, ART, KASAM, ADL (active daily living – aktivt medlevarskap), värme, kärlek och omtanke som både personal och nätverk ska förse klienten med. Dessa faktorer ska genomsyra allt kring klienten under behandlingstiden varför denna fyrkant omger allt det övriga.

KOBTIVA vann redan 2013 den internationella kvalitetstävlingen ”Quality innovation of the year”.

Läs mer om KOBTIVA på kobtiva.se

Säkerhetsakademiens organisation

Styrelse/Ägare

Hansi Stafbom

Linda Nicolaisen

Magnus Modig

Martin Rahlén

VD är adjungerad till styrelsen

Admin Grupp

Björn Eklöf

Linda Nicolaisen

Jan Frischenfeldt

Marknad/Sälj

HR

Ekonomi

VD

Jan Frischenfeldt

Ledningsgrupp

Jan Frischenfeldt

Hansi Stafbom

Linda Nicolaisen

Magnus Modig

Martin Rahlén

VD

Partner

Partner

Partner

Partner

Jan

Jan Frischenfeldt

VD

jan@ssk.se

Hansi

Hansi Stafbom

Grundare, Styrelseordförande

hansi.stafbom@ssk.se

Magnus

Magnus Modig

Ungdomspedagog, Partner

magnus@ssk.se

martin

Martin Rahlén

Familjepedagog, Partner

martin@ssk.se

bjorn

Björn Eklöf

Föreläsare, Sälj- och marknadschef

bjorn@ssk.se

4BADD04F-CBF2-406E-8079-BBD64B88F5DE

Linda Nicolaisen

Partner

linda.nicolaisen@ssk.se

Personal inom SSK Säkerhetsakademien AB

All personal är anställd och utbildad inom de rutiner och det arbetsmetoder vi använder. Vi har inga volontärer i verksamheten. All personal har genomgått lämplighetstest (intervju, skriftligt test, provtjänstgöring på plats), säkerhetsprövning (bl a straffrihet) samt intern utbildning med godkänd skriftlig och praktisk kompetenskontroll. Detta eftersom vi arbetar med människors liv och hälsa, ibland med mycket hög hotbild, och alltid strävar efter att uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar och behov på bästa sätt enligt våra ledord Seriositet, Säkerhet och Kvalitet (SSK). Många inom personalgruppen har arbetat under lång tid inom Säkerhetsakademien.

Personalgruppen består av ett antal personer, både kvinnor och män. Vi har beteendevetare, socionomer, behandlingsassistenter, personskyddsspecialister, säkerhetschefer, poliser, personliga tränare, behandlare och pedagoger i personalgruppen.

Det som är gemensamt för all personal inom våra skyddade boenden är att de har en omfattande utbildning och erfarenhet inom både vård, behandling, krisstöd, omsorg och personsäkerhet.

Samtlig personal inom Säkerhetsakademien är utbildade inom ”Våld i nära relation”, ”Hedersproblematik och hederskultur”, ”Samtal om svåra frågor”, ”Hot- och våldshantering”, ”Grundläggande personskyddsarbete”, ”Säker bilkörning”, ”Professionell riskbedömning”, ”Kognitiv- och beteendeträning – KOBTIVA”, ”Aggression Replacement Training – ART” samt ”Att arbeta med barn som bevittnat hot och våld”. Flera inom personalgruppen har instruktörskompetens inom dessa ämnen.

Samtlig personal har även genomgått utbildning och övning inom HLR, L-ABC, brandskydd samt självskydd och skydd av annan person. Inom Säkerhetsakademien genomför vi löpande scenarieövningar och interna utbildningar inom ovanstående områden.

All personal träffas varannan vecka för handledning eller APT vilket är en viktig del i vår kvalitetssäkring.

Handledare/Läkare

Säkerhetsakademien samarbetar med psykolog, psykoterapeut och leg handledare samt konsulterande barnpsykiatriker.

Samarbetspartners