Riskinventering och Riskanalys

Tjänst

riskanalys

När Säkerhetsakademien genomför en riskinventering innebär det att vi till en början gör en omfattande informationsinsamling genom att personalen får fylla i en enkät som dels tydliggör inom vilka viktiga områden de behöver öka sina kunskaper, dels tydliggör vad som har hänt, vad som skulle kunna hända och i vilka situationer personalen upplever att sannolikheten för hot och våld samt annan brottslighet ökar.

Därefter genomför vi ett antal intervjuer med utvalda personer för att ringa in deras syn på de risker som finns och avslutningsvis gör vi en observationsanalys genom att vara på arbetsplatsen ett antal timmar eller dagar för att få en så bra bild som möjligt av vad som kan hända och när det kan hända.

När denna information är insamlad analyseras den och resultatet presenteras i ett överskådligt och tydligt dokument där även förslag på enkla säkerhetsökande åtgärder ingår.

Intresseanmälan