Policy/Handlingsplan

Tjänst

Genomgång och uppdatering av Policy/Handlingsplan

Detta arbete syftar till att gå igenom Ert befintliga material, relatera det till den risks om finns och ev. utöka och uppdatera detta så att det uppfyller de krav som gällande och bindande föreskrift och ni ställer.

Arbetet börjar med en genomgång av befintligt material samt en nulägesanalys för personalen för att klargöra inom vilka områden kunskap och rutiner saknas vilket också konkretiserar vilket ev. utbildningsbehov som finns. Därefter följer en riskinventering för att tydliggöra de risker som finns och vilka incidenter som har inträffat. Avslutningsvis uppdateras handlingsplanen och policyn.

handlingsplan

Intresseanmälan